Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako "VOP") se vztahují pouze na obchodní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu www.fusion1.cz

1.2. Prodávajícím, případně ``FUSION`` se rozumí obchodní společnost FUSION Slovakia s.r.o., so sídlom Masarykova č. 2, 040 01 Košice, Slovensko IČO: 44 086 351, , DIČ:CZ684705022,  Ič DPH CZ : CZ684705022. Pre firemných odberatelov platca DPH - Ič Dph: SK 2022581990 zapísaná v obchodnom registri Mestký súd KE, Oddiel: Sro, Vložka č.: 21617/V.

1.3. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel, který po vlastní autorizaci odeslal elektronickou objednávku zpracovanou systémem obchodu.

1.4. Spotřebitelům je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.

1.5. Podnikatelem se rozumí:

  • osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
  • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
  • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
  • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

1.6. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Ve věcech neupravených těmito všeobecnými obchodními podmínkami se závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím řídí právním řádem SR, zejména zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění, zákonem č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění, zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího v platném znění a zákonem č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu v platném znění a také podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83 / EU o právech spotřebitelů.

1.7. Ustanovení VOP a zákonů upravujících práva spotřebitele se nevztahují na kupujícího, který není spotřebitel podle zákona č. 250/2007 Sb. nebo který nakupuje zboží za účelem podnikání a ne za účelem osobní spotřeby. Této osobě nepřísluší práva spotřebitele podle platných právních předpisů. Odpovědnost za vady zboží a vzájemné vztahy prodávajícího a kupujícího, který není spotřebitel se v tomto případě řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími.

1.8. Kupující provedením objednávky na stránce www.fusion1.cz spôsobom uvedeným v těchto všeobecných obchodních podmínkách potvrzuje, že se s těmito podmínkami pro dodání zboží vyhlášené prodávajícím seznámil s nimi. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád a dokument "Způsoby dopravy", podmínkami objednávané služby a / nebo poskytovaného licenčního oprávnění a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii VOP obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu.

1.9. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

1.10. Nákup zboží mohou provádět fyzické i právnické osoby. Elektronická objednávka je odeslán elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznamu objednaného zboží z nabídky obchodu a celková cena objednávky, zpracována systémem obchodu. Tyto Všeobecné obchodní podmínky blíže upravují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele a kupujícího ve svém aktuálním znění. Kupující při registraci si může přečíst VOP v plném rozsahu.

1.11. Zboží prodávané přes nákupní portál je vždy limitován aktuálními skladovými zásobami prodávajícího a objednávání a / nebo dodávání zboží po jeho vyprodání není možné. Na každou takovou mimořádnou skutečnost nemožnosti dodání zboží bude vždy kupující informován vhodným způsobem a v případě uzavřené smlouvy má každá ze stran právo od smlouvy odstoupit.

1.12. V souvislosti s prodejem nebo objednáváním zboží na základě kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi prodávajícím a kupujícím, respektive v případě jakýchkoli nejasností nebo problémů souvisejících s touto smlouvou, se může kupující obrátit na prodávajícího na tel. čísle +421 907 858 888, e-mailem na adrese podpora@fusion1.cz.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický  kraj
Vrátna 3, P.O. Box A 35 Košice
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.:  055 / 6220 781
fax č.:  055 / 6224 547
e-mail: ke@soi.sk

 

2. Uzavření kupní smlouvy (Objednávka / objednání zboží)

2.1. Podmínkou uzavření kupní smlouvy je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí, včetně telefonického kontaktu. V případě, že nemůžete objednat přímo, můžete zaslat svou objednávku e-mailem na e-mailovou adresu podpora@Fusion1.cz. V e-maily uveďte název zboží, počet kusů, případně typ motorového vozidla, rok výroby apod. a kontakt na Vás (přesná adresa a telefonní číslo).

2.2. Všechny přijaté elektronické objednávky se považují za návrh na uzavření smlouvy a jsou závazné. Po obdržení objednávky, prodávající obratem zašle potvrzení o přijetí objednávky; kupní smlouva se považuje za uzavřenou momentem doručení potvrzení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

2.3. Odeslání objednávky na webové stránce e-shopu prodávajícího se realizuje ve smyslu ust. § - 4 odst. 2 zákona č. 102/2014 Sb. ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů, a toprostredníctvom kliknutí na tlačítko "Objednávka s povinností platby", čímž spotřebitel potvrzuje, že byl seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost platby.

2.4. Provozovatel v závislosti na charakteru obchodu, druhu zboží má právo žádat kupujícího o autorizaci objednávky důvěryhodným způsobem (telefonicky, písemně). Pokud kupující autorizaci odmítne provozovatel považuje objednávku za neplatnou.

2.5. Naobjednávky, které budou obsahovat nepravdivé, zavádějící osobní údaje, nebo budou mít špatně vyplněné telefonní číslo (neplatné telefonní číslo) nebo neplatnou (neexistující) e-mailovou adresu, se hledí, jako kdyby nebyly prodávajícímu doručeno a osobní údaje uvedené v objednávce budou prodávajícím zlikvidovány způsobem stanoveným zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

3. Ceny zboží, slevy, poštovné a balné

3.1. Kupní cena za zboží včetně přepravních nákladů bude kupujícím uhrazena dobírkou při převzetí zboží / převodem na účet / on-line platbou kartou. 

3.2. V každé zásilce s objednaným zbožím bude přiložena faktura (daňový doklad), která zároveň slouží jako dodací a záruční list. Fakturováno bude objednané zboží a přepravní náklady (t. J. Náklady na dopravu, dodání, poštovné). Výše poštovného je zobrazeno vždy v košíku / v nákupním procesu ještě před odesláním objednávky.

3.3. Všechny ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou smluvní, s výjimkou případů, kdy nastane uvedení chybné ceny viz ustanovení níže v tomto článku. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tzn. včetně DPH, příp. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod., které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi FUSION Slovakia s.r.o. a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému FUSION, je FUSION Slovakia s.r.o. oprávněný od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. 
FUSION v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.
Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:

- cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu);
- u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer;
- očividně chybný přepočet kurzu a tedy extrémně vysoká sleva přesahující 50% oproti běžné ceně
- sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem.

FUSION Slovakia s.r.o. upozorňuje, že informační systém FUSION uvádí i u zboží se zjevně chybnou cenou automaticky informaci, že se jedná o zboží zlevněné, resp. o zboží ve výprodeji apod. V případě pochybností, zda je zboží skutečně zlevněné či jde o zjevnou chybu v ceně zboží je proto Kupující povinen kontaktovat FUSION a informaci o správnosti ceny si oveřit.  

3.4. Ve výjimečném případě tiskových a publikačních chyb je o tom kupující bezprostředně informován. V takovém případě má kupující právo na okamžité odstoupení od smlouvy.

3.5. Náklady na dodání zboží jsou uvedeny při výběru způsobu dodání kupujícím a platí výhradně pro nákup v internetovém obchodě www.fusion1.cz.

3.6. Prodávající garantuje dodání zboží za cenu, která byla uvedena v internetovém obchodě v době objednání zboží. To neplatí v případě podle bodu 4.11. věta třetí a podle bodu 3.4

 

4. Dodací podmínky

4.1. Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží způsobem zvoleným kupujícím při vyplňování objednávky (kurýrní společností, vlastními prostředky nebo na základě dohody s kupujícím) a zabalen tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy a podle povahy zboží dodat veškerou dokumentaci potřebnou k jeho správnému používání a ošetřování.

4.2. Kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zkontrolovat neporušenost obalů a zaplatit za zboží cenu v plné výši.

4.3. Zboží bude dodáno kupujícímu v běžných obalech, s výjimkou případů, kdy z povahy zboží, nebo na základě dohody vyplývají speciální požadavky. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění.

4.4. Při převzetí zboží si vždy před kurýrem zkontrolujte obsah zboží. Zboží a obal nesmí být poškozen, nesmí v něm chybět dodávané příslušenství. Pokud se naskytne taková skutečnost, sepište zápis o poškození zásilky s kurýrem a sdělte nám, že zboží Vám byl doručen poškozen.

4.5. Zboží dostupný skladem bude kupujícímu odeslán v co nejkratším termínu, nejpozději do 1-14 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Doba pro dodání zboží může být ve výjimečných případech delší a to maximálně 30 dní po zvláštním dohodnutí a schválení obou stran.

4.6. V případě, pokud se zboží na skladě nenachází, prodávající se zavazuje oznámit tuto skutečnost kupujícímu neprodleně a dohodne s ním další postup. Doručení zboží trvá zpravidla 5 pracovních dnů.

4.7. Prodávající neodpovídá za opožděné dodání zboží způsobené nesprávně udanou adresou kupujícím při objednávání zboží, dále za nedodání resp. zpoždění dodávky zboží způsobené doručovatelem, zda za zpoždění, ke kterému došlo v důsledku nepředvídatelných překážek, které prodávající nemohl ovlivnit (vyšší moc).

4.8. Vyšší mocí považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, výpadky dodávek jednotlivých médií, dopravní kolapsy, nepředvídatelné poruchy atd ..

4.9. O stavu objednávky bude kupující průběžně informován prostřednictvím e-mailu na adresu uvedenou v objednávce.

4.10. V případě, že objednané zboží není možné doručit kupujícímu do předpokládaného termínu, prodávající mu oznámí nový předpokládaný termín dodání ne dlhší jako 30 dní.

4.11. Pokud zásilku nemůžete nebo nestihnete přebrat v stanoveném termínu, prosím informujte nás. Zásilku kurýr UPS umí podržet v depu cca 7 dní. Po tomto termínu zásilku na požádání zašleme opětovně, avšak náklady s tím spojené si prodávající účtuje znovu. Pokud se nám zásilka vrátí aniž by nás zákazník upozornil na její vrácení, ať už z důvodu poškození zásilky, případně jakékoli jiného důvodu, zásilku znovu nezasíláme. 

4.12. Místo doručení je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.

4.13.        V případě objednání a zakoupení plechových a hliníkových disků a pneumatik se kupující zavazuje montáž pneumatik a disků na vozidlo provést pouze v servisu s adekvátním vybavením a před uvedením do provozu musí dbát nato aby byly disky na autě zkontrolovány nasazením na náboj ještě před obutím pneumatiky a vyvažováním , tak jak se o tom píše v návodu který je součástí každé od nás zakoupené sady disků, a to i přesto, že disky byly objednány s TUV certifikátem. V případě, že jsou k diskům přibaleny středové centrovací kroužku tak je třeba před zkouškou tyto kroužku do disku také nasadit.

Je velmi důležité se ujistit, že se disk neopírá o některé z části automobilu například brzdič, pružinu, lemy blatníků atd .... V případě problémů tohoto tipu je možne nepoškozené kola vrátit v obalu nebo vyměnit za jiné. Při nedodržení tohoto postupu riskujete poškození disku nebo části automobilu a řešení reklamace, případně vrácení disků, nakolik vrácené zboží musí být čistý, nepoškozené, kompletní, včetně veškerého příslušenství a dokumentace o čem se píše v bodě 5.2 těchto obchodních podmínek.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1 Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího

Kupující má právo v souladu se zákonem č. 102/2014 Sb. v platném znění odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme zboží. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je zasláno prodávajícímu před uplynutím této lhůty.

Kupující může odstoupit od smlouvy i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu tohoto bodu.

Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy jednoznačným prohlášením o odstoupení od smlouvy nebo použít vzorový formulář zveřejněný na internetových stránkách prodávajícího www.fusion1.cz.

5.2 Jak postupovat v případě odstoupení od kupní smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodávající kupujícímu a kupující prodávajícímu všechny vzájemně přijatá plnění.

Pokud kupující využije právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě uvedené v bodě 5.1., Je povinen doručit jednoznačné prohlášení o odstoupení od smlouvy nebo vzorový formulář zveřejněný na internetových stránkách prodávajícího, a to dopisem na adresu FUSION Slovakia s.r.o. Hraničná č. 2, 040 17 Košicealebo elektronicky e-mailem na adresu predávajúceho podpora@fusion1.cz s uvedením čísla a data objednávky včetně její specifikace (zboží a kupní cena), jména a příjmení kupujícího a jeho adresu, datum odstoupení od smlouvy a adresu pro vrácení peněz, pokud je tato odlišná od adresy kupujícího.

Pro stažení "Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy" klikněte ZDE: http://www.fusion1.cz/public/files/Reklamacie/Vraceni-zbozi-protokol-Fusion1-CZ.pdf

Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zboží zaslat prostřednictvím doručovací služby (NE ve formě zásilky na dobírku) nebo předat osobně, resp. prostřednictvím jím určené třetí osoby prodávajícímu na adresu FUSION Slovakia s.r.o. Hraničná č. 2, 040 17 Košice.Vrátený zboží musí být v obalu, nepoškozené, kompletní včetně veškerého příslušenství a dokumentace. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Pokud zboží nese známky používání, které by snížilo jeho hodnotu, může prodávající  na základě rpzhodnutí soudu strhnout kupujícímu částku za opravu nebo čištění.

V případě vrácení poškozeného zboží používaného nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti je prodávající oprávněn uplatnit proti kupujícímu náhradu škody, resp. jiné zákonné nároky. 

Po odstoupení od smlouvy se prodávající zavazuje kupujícímu vrátit všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů vynaložených na dodání zboží kupujícímu; to neplatí, pokud si kupující zvolil jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení nabízené prodávajícím. Platby budou kupujícímu prodávajícím vráceny způsobem, jaký kupující použil při úhradě kupní ceny, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží nebo poskytování služeb uvedených v ust. § - u 7 odst. 6 zákona č. 102/2014 Sb. v platném znění, a to především:

a) poskytnutí služby, pokud se její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,

b) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,

c) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud kupující tento obal rozbalil.

5.3 Odstoupení od smlouvy FUSION Slovakia s.r.o. v případě chyby v ceně zboží

           Mimo případy stanovené zákonem je FUSION Slovakia s.r.o. oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné vady v ceně zboží, nebo je-li zboží dlouhodobě nedostupné. Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a FUSION tím, že FUSION Kupujícímu  stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje.Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní  ceny zboží bude mu tato částka převedena zpět  na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany FUSION Slovakia s.r.o.

 

6. Nedodržení - porušení kupní smlouvy

6.1. V případě neopodstatněného a neodůvodněného nepřevzetí zásilky zasílané na dobírku v úložní době dojde k porušení kupní smlouvy, jelikož je spotřebitel vždy informován o potvrzení a stavu objednávky (telefonicky nebo emailem) mohou být uďelené sankce.

6.2. Zákazník má možnost v tomto případě do 7 dnů aktivně požádat o opakované zaslání zásilky a provede platbu za zboží předem na účet společnosti. 

7. Záruka, reklamace, doklady

7.1. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené na stránce www.fusion1.cz. Ke každému zboží je při jeho dodání přiložena faktura, která slouží jako záruční list.

7.2. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při jejím převzetí kupujícím, jakož i za vady, které se vyskytnou na zboží v záruční době.

7.3. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícímu. Délka záruční doby je uvedena na daňovém dokladu ke zboží. Pokud tam uvedena není, je stanovena zákonem na 24 měsíců. Vzniklé vady na zboží je možné reklamovat po celou záruční doby. Kupující bere na vědomí, že prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny v příčinné souvislosti s jednáním nebo opomenutím kupujícího, jak ani za chyby vzniklé mechanickým poškozením zboží, neodborným zacházením, či zásahem kupujícího nebo třetích osob. Ze záruky jsou také vyjmuty vady zboží způsobené živelnou pohromou.

7.4. Při převzetí zboží kupujícímu doporučujeme bezprostředně zkontrolovat, zda se jedná o zboží, které bylo objednáno, zda je zboží v neporušeném stavu, zda nemá zjevnou vadu (neporušenost originálního obalu nebo originální polepovací pásky odesílatele, viditelné poškození obalu zásilky, poznatelné částečné ztrátě) av případě, pokud zboží při převzetí neodpovídá kupní smlouvě, doporučujeme příjemci uvést nesrovnalosti na přepravní list dopravce nebo ihned sepsat zápis o škodě a je povinen o tom neprodleně informovat prodávajícího na adrese FUSION Slovakia sro, Masarykova č. 2, 040 01 Košice. Oznámení musí obsahovat seznam vadného zboží, kód zboží, číslo faktury, stručný popis závady a jiné dodatečné informace v závislosti na druhu zboží

7.5. V případě vad zboží, kterou má zboží při jejím převzetí kupujícím nebo které se vyskytnou v záruční době, má kupující tyto nároky:

a) pokud se jedná o odstranitelnou vadu na zboží, má kupující právo, aby tato vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, resp. má právo na výměnu zboží. Kupující bere na vědomí, že prodávající může vždy vyměnit vadné zboží za bezvadný, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže;

b) pokud se jedná o neodstranitelnou vadu na zboží, která brání tomu, aby se zboží mohlo užívat jako bezvadný, případně o vadu odstranitelnou, avšak pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo větší počet vad zboží řádně užívat, kupující má právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy;

c) pokud se jedná o neodstranitelné vady na zboží jiné než vady uvedené v písm. b), má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží / je prodávající oprávněn přistoupit ke zrušení smlouvy vystavením dobropisu kupujícímu

7.6. Některé označené výrobky jsou určena výhradně pro použití v motoristickém sportu, nebo na uzavřených akcích a akcích. Jejich používání není v souladu s vyhláškou č. 116/1997 ministerstvem dopravy a spojů o provozu na pozemních komunikacích SR, proto nemusí mít potřebnou homologaci. Některé produkty jsou určeny výhradně pro montáž v odborném servisu. 

7.7. Záruka se rovněž nevztahuje na závady způsobené neodbornou obsluhou, nepřiměřeným zacházením, použitím čí instalací, která je v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo na závady způsobené nadměrným mechanickým opotřebením. Dále se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné události, živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních podmínek, nebo provozem v extrémních a neobvyklých podmínkách. Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do zboží osobou, která k provedení zásahu nebyla výslovně provozovatelem nebo výrobcem zboží zmocněná.

7.8.Záruka se nevztahuje na některé speciální závodní díly používající se profesionálním motorsportu prodávané v e-shopu prodávajícího v sekci RACING SHOP, PERFORMANCE

7.9. Změna vizuálního vzhledu zboží neovlivňující jeho funkčnost není vadou zboží.

7.10. Reklamované zboží musí být kompletní, pokud možno v originálním obalu (krabice nemusí být součástí) a zaslán na adresu prodávajícího FUSION Slovakia s.r.o. Hraničná č. 2, 040 17 Košice.Reklamácia je vyřešena ihned, vzložitých případech nejpozději do 3 pracovných dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité tehcnické zhodnocení stavu výrobku nebo služby nejpozději do 30dní ode dne uplatnění reklamace. Při ukončení reklamačního řízení, jakož i na základě výzvy prodávajícího je kupující povinen ve lhůtě 15 dnů si převzít od prodávajícího reklamované zboží, pokud reklamace byla vyřízena formou opravy, slevy, výměnou zboží (nové zboží) nebo zamítnutím reklamace. Stížnosti a podněty spotřebitelů je možné adresovat na adresu sídla prodávajícího.

7.11. Reklamace prodávající vyřizuje podle zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění a zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění.

7.12. Nakupující - spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e mailem na podpora@fusion1.cz), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona 391/2015 CFU ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 CFU Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle § 12 Zákona 391/2015 CFU

Spotřebitel může podat stížnost i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů online řešení sporů, která je dostupná online na>

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení mimosoudního řešení sporů maximálně do výše 5 EUR s DPH. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je k dispozícii na stránke Ministerstva hospodárstva SR - http://www.mhsr.sk 

7.13. Přesné instrukce a reklamační protokol naleznete ZDE: https://www.fusion1.cz/Reklamace

 

8. Podmínky při aplikaci / montáži a užívání zboží:

8.1. Pokud zboží nebylo dodáno s příslušným montážním / instalačním návodem, jedná se o specifický zboží a je nutné provést aplikaci produktu výhradně patřičným odborným servisem (nevztahuje se na zboží, které nepodléhá nutnosti dalšího zpracování, modifikaci, či montáži). Při nedodržení podmínek nemohou být reklamace spojené s neodbornou montáží bráno v úvahu (nevztahuje se na viditelné nebo skryté vady dodaného zboží).

8.2. Spoilery (nárazníky, masky, výdechy, přídavné křídla, difuzory, prahové nástavce atd.) Je nutné před lakováním nebo další úpravou zkušebny otestovat na přesnost lícování a v případě odchylek dopasovat a upravit na vozidle. Montáž zboží je nutné provést odborným servisem. Při nedodržení podmínek nemohou být reklamace spojené se vzniklými škodami dodatečných modifikačních nebo lakýrnické práce bráno v úvahu.

8.3. Při světelných produktech (přední světlomety, koncová a přídavná světla, směrová světla, brzdové a mlhová světla, atd.) Je nutné před montáží za pomoci těsnící elastické hmoty (montážní silikon, atd.) Zatěsnit všechny plochy mezi sklem a plastovým výliskem. Totéž platí i pro objímky konektorů. Montáž zboží je nutné provést odborným servisem. Při nedodržení podmínek nemohou být reklamace spojené s neodbornou montáží bráno v úvahu.

8.4. Některé produkty v sortimentu prodávajícího podléhají ustanovením zákona NR SR č. 106/2018 Z.z. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ao změně a doplnění některých zákonů a změn vyhlášky Ministerstva dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské republiky č. 578/2006 Sb. kterou se stanoví podrobnosti o některých ustanoveních zákona č. 106/2018Z.z. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ao změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zboží, které tato nařízení (atesty, certifikační schválení, atd.) Nesplňují, lze užívat pouze mimo veřejné komunikace např. v motoristickém sportu (zde podléhají produkty jiným předpisům jako např. FIA atd.) nebo jiných uzavřených akcích a akcích.

8.5. Náklady spojené s montáží / aplikací produktů nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží a prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnout.

 

9. Ochrana osobních údajů

Všeobecné podmínky ochrany osobních údajů

Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou poskytne prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu.Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou poskytne prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu.

Kupující může kdykoli zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jakož i zrušit svou registraci po přihlášení se na internetové stránce elektronického obchodu v části Můj účet.

Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že ve smyslu ust. § 14 odst. 2 Zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZnOOÚ") prodávající jako provozovatel bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího po udělení jeho souhlasu jako dotyčné osoby, protože zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v předsmluvních vztazích s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné pro plnění z kupní smlouvy, v níž vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.

Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy SR.Prodávající prohlašuje, že osobní údaje bude získávat výhradně na účel uvedený v těchto obchodních a reklamačních podmínkách a že bude dodržovat zásady zpracování osobních údajů definovaných v § 6 až § 13 ZnOOÚ.

Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka "Souhlasím s obchodními podmínkami." Před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu jasným, srozumitelným, snadno dostupným a nezaměnitelným způsobem oznámil:

a. své identifikační údaje, které jsou uvedeny v čl. 1. těchto obchodních a reklamačních podmínek,

b. identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží tak, že tyto údaje jsou uvedeny v akceptaci,

c. účel zpracování osobních údajů kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím,

d. že bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu, pokud je kupující fyzickou osobou av rozsahu obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu pokud je kupující právnickou osobou.

Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet. Prodávající prohlašuje, že souhlas dotčené osoby si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti stanovené prodávajícímu.

 

Zásady ochrany osobních údajů

     1.Pro potřeby těchto Zásad se rozumí Osobními údaji jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo,   fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, cookies, informace o dosažení věku 16 let.

     2. FUSION Slovakia s.r.o. jako Provozovatel e-shopů www.FUSION.sk, www.Fusion1.cz a zároveň jako správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv dotčených osob spojených se zpracováním jejích Osobních údajů.

     3. Dotyčná osoba je fyzickou osobou, která nakupuje od Provozovatele zboží a služby.

     4. Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy: Zákon č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen "ZnOOÚ") a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen "Nařízení")

     5. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

              a. plnění smlouvy uzavřené s dotčenou osobou, případně jiného závazku, a poskytování služeb:

     i. osobní údaje budou zpracovány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a dotčenou osobou, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i během trvání smluvního vztahu;

              ii. pro účely splnění marketingové akce, její vyhodnocení a ukončení, doručení případné výhry, atd.

     b. dodržení právního závazku (zejména účetního, daňového a archivačního, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudem, apod.);

              c. oprávněné zájmy Provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele;

              d. marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele:

     i. plošné zasílání obchodních nabídek produktů a služeb: zasílání obecných reklamních sdělení bez cílení na konkrétní skupinu adresátů;

     ii. individuální nabídka: zasílání reklamních sdělení po zhodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě; provozovatel neprovádí profilování v souladu s čl. 22 Nařízení, protože nejde o automatizované zpracování, ale ruční tvorbu individuálních nabídek;

     iii. zasílání obchodních informací třetími stranami: jde o zasílání obchodních sdělení dalšími správci, kterým byly osobní údaje dotčených osob předány na základě souhlasu Dotyčná osoby a na základě smlouvy o zpracování Osobních údajů;

     iv. zasílání dotazníků Heuréka za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům; Provozovatel v rámci hodnocení spokojenosti a jiných průzkumů přenáší osobní údaje v rozsahu a e-mailová adresa třetí straně - dalšímu správci - společnosti Heureka Shopping s.r.o. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí  straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli uplatnit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

     6. Pokud Dotyčná osoba neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a / nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.

     7. Dotyčná osoba je povinna Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je odpovědná Dotyčná osoba. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.

     8. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování.

     9. Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje Dotyčná osoby třetím osobám, a to za následujícími účely: dokončení objednávkového procesu, doručení zboží, zasílání obchodních sdělení, hodnocení spokojenosti zákazníka, poskytování spotřebitelského úvěru, služby zákaznické podpory, poskytování pojistných produktů, vyřizování reklamací.

     10. Osobní údaje jsou a budou zpracovány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

     11. O Osobních údajích Dotyčná osoby vede Provozovatel záznamy po dobu ne delší než je nezbytné pro účel, pro který je Provozovatel získal.

     12. V případě zájmu o poskytnutí informace o konkrétní době uchovávání osobních údajů vás, jak Dotyčná osoby, máte možnost kontaktovat nás prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na adresu pověřené osoby: info@Fusion.sk.

     13. Dotyčná osoba má v souvislosti s ochranou Osobních údajů právo na přístup k údajům (článek 15 Nařízení), právo na opravu poskytnutých údajů (článek 16 Nařízení), právo na vymazání (článek 17 Nařízení), právo na omezení zpracování (článek 18 Nařízení ), právo na přenositelnost údajů (článek 20 Nařízení), právo namítat proti zpracování osobních údajů (článek 21 Nařízení) a právo napadnout rozhodnutí Provozovatele založené na automatizované zpracování osobních dat Dotyčná osoby, které je spojeno s právem vyjádřit k tomuto rozhodnutí stanovisko Dotyčná osoby a žádat od Provozovatele přezkoumání takového rozhodnutí s lidských zásahem (článek 22 Nařízení). Na výkon těchto práv se vztahují některé výjimky a proto je nebude možné uplatnit ve všech situacích.

     14. Dotyčná osoba má také právo podat stížnost na dohlížitel, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů ČR (www.dataprotection.gov.sk). Přehled dozorčích orgánů v rámci EU je dostupný na http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

15. V případě, že je právním základem pro zpracování osobních údajů Dotyčná osoby souhlas se zpracováním, může jej tato osoba kdykoli odvolat, přičemž je oprávněna použít stejný způsob, jakým jí byl souhlas udělen.

     16. Zásady ochrany osobních údajů vypracoval Provozovatel z důvodu posílení dostatečné transparentnosti a vysvětlení základních pravidel, které Provozovatel dodržuje při ochraně soukromí a osobních údajů dotčených osob.

     17. Provozovatel pravidelně reviduje a aktualizuje Zásady ochrany osobních údajů, přičemž platí vždy aktuální verze těchto Zásad. Aktuální verze je vždy zveřejněna na stránce Provozovatele. Zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolujte, abyste byli informováni o případných

 

 Soubory cookies

S cílem zajistit řádné fungování naší webové lokality ukládáme někdy na vašem zařízení malé datové soubory, tzv. cookie. Soubor cookie je malý textový soubor, který webová stránka ukládá v počítači nebo mobilním zařízení při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si web na určitý čas uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a další nastavení zobrazování), takže je při příští návštěvě lokality nebo prohlížení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět.

Naše stránka používá cookies k zapamatování si uživatelských nastavení, posledních prohlížených produktů, pro lepší přizpůsobení reklam zájmem návštěvníků a pro nezbytnou funkcionalitu webstránky. Soubory cookie můžete kontrolovat nebo smazat podle uvážení - podrobnosti viz na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webu manuálně upravovat některá nastavení a některé služby a funkce nebudou fungovat.

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve úvodním nastavení.

 

10. Závěrečná a přechodná ustanovení

Pokud se prokáže, že některé z ustanovení VOP a / nebo smlouvy je neplatné nebo neúčinné, nemá taková neplatnost nebo neúčinnost za následek neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení Smlouvy / VOP. V takovém případě se strany zavazují neprodleně nahradit takové neplatné nebo neúčinné ustanovení novým tak, aby byl zachován účel, sledovaný příslušným neplatným či neúčinným ustanovením v době jeho přijetí, resp. uzavření této smlouvy.

Rozhodným hmotným a procesním právem (Governing law) je právo Slovenskéé republiky. Všechny spory, které vzniknou z VOP, smlouvy nebo v souvislosti s nimi, včetně sporů z dodávek zboží budou rozhodovat výlučně soudy v Slovenské republice podle práva SR.

VOP jsou platné a zavazují ode dne jejich zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího a je možné do nich nahlédnout i v sídle prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení jejich rušit, měnit, upravovat nebo nahrazovat novými s tím, že na uzavřené smlouvy se vztahují VOP platné v době uzavření kupní smlouvy. Provedením registrace, jakož i zasláním objednávky a odkliknutím souhlasu se zněním VOP na www.fusion1.cz při ukončení procesu objednávání kupující potvrzuje, že mu byly poskytnuty informace o právu kupujícího odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 CFU, že se seznámil a souhlasí s VOP, reklamačním řádem, považujíce je za součást smluvního vztahu.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25. 03. 2021 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

Provozovatel (prodávající):

FUSION Slovakia s.r.o.
Masarykova č. 2, 040 01 Košice,
IČO: 44 086 351, DIČ: CZ684705022
Ič DPH CZ : CZ684705022

Pri vývoze firmy platca DPH v CZ :
Ič DPH : SK2022581990
 

Nejdůležitější informace týdně získáte přihlášením se k odběru našeho newsletteru.

Krátké novinky:

Disk týdne - BBS FI-R !

... zobrazit článek

Disk týdne - 2Forge ZF5 !

... zobrazit článek

Disk týdne - 3SDM 0.04 !

... zobrazit článek

Archív novinek ...
POZOR! Na sklade už iba  ks
Přejít do košíku Pokračovat v nákupu